Officers stop at work, order employees to stay in their seats जिथे काम, तिथेच थांब अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जागेवरच बसण्याचे आदेश

जिथे काम, तिथेच थांब अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जागेवरच बसण्याचे आदेश…

Officers stop at work, order employees to stay in their seats
जिथे काम, तिथेच थांब अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जागेवरच बसण्याचे आदेश…